Tuesday, September 18, 2007

Yom Kippur Questions

This is the worksheet that I'm giving out:

הלכות יום הכיפורים
1. ערב יום הכיפורים: מה עושים?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. מה הם כפרות:
a. איך עושים?
____________________________________________________________________________________________
b. מה התכלית?
____________________________________________________________________________________________
3. אוכלים סעודה מיוחד לפני יום הכיפורים: איך קוראים לסעודה הזאת?
____________________________________________
4. למה צריכים לבקש סליחה מהחברים שלנו? למה אינו מספיק להתפלל כל היום?
________________________________________________________________________________________
5. מה אומרים בליל יום הכיפורים לפני תפילת מעריב?
____________________________________________
6. מה מוסיפים לתפילת מנחה בערב יום הכיפורים?
______________________________________________
7. וידוי:
a. פרוש המילה: _____________________
b. איך עושים: _______________________
8. איזה פסוק חולשים כל השנה, אבל אומרים בקול רם ביום הכיפורים?
______________________________________________
9. תפילות (שמובנם העמידה) של יום הכיפורים:
a. כמה אומרים?
b. מה הם?
10. מה מוסיפים לכל תפילה של יום הכיפורים בסוף העמידה?
______________________________________________
11. מה הם שני תפילות בוידוי שהולכים אחרי הא"ב?
1._________________________
2._________________________

12. מה זה "יזכור" (או יזכור נפשות)?
______________________________________________
13. איזו הבדל יש בין תפילת נעלה לשאר תפילות?
­­______________________________________________
14. מה החמישה עינויים?
a.
b.
c.
d.
e.
15. איך נוטלים ידים בבקר של יום הכיפורים?
______________________________________________
16. איזה מין נעלים אסור ביום הכיפורים?
______________________________________________
17. האם חולה צריך לצום ביום הכיפורים?
כן לא

No comments: